پرش لینک ها

تضمن چیست

به این صفحه امتیاز دهید

با سلام خدمت همراهان وبسایت راهبران امروز به یک سوال بسیار پر جستحجو می پردازیم و آن چیزی نیست جز تضمن چیست؟

تضمین به معنی هم معنایی یا شمول معنایی می باشد.

پیش گفتار

به عبارت دیگر هر واژه یا جمله ای که با معنی مشخص ممکن است معنی دیگری نیز بدهد . به عبارت دیگه  ، ارتباطی که درون ان معنی یک واژه یا جمله معنای واژه و یا جمله ی دیگری را نیز شامل می شود را تضمن گوییم.

مثل : ماشین که شامل پراید و پژو می باشد. یا ارتباط بین شیر  و جنگل ، و همچنین شیر خوراکی ، از دیگر مثال ها می توان به رابطه ی بین مادر و والدین اشاره کرد که مادر جزئی از والدین است و معنای آن را نیز می دهد.

 

تضاد معنایی (واژههای متضاد)
واژهای که معنایش مخالف معنای واژة دیگر است؛ برای مثال: «کوچک با بزرگ و زن با مرد» متضادند. گاهی براساس اینکه آیا بین این دو زوجِ متضاد درجهبندی وجود دارد یا نه، تمایز قائل میشوند.
شخصی که زن نیست، حتماً مرد است اما، چیزی که «کوچک» نیست، ممکن است «بزرگ» هم نباشد بلکه بین این دو اندازة دیگری وجود داشته باشد. «کوچک و بزرگ» را زوج درجهبندی پذیر (gradable pair) مینامند. برخی از زبانشناسان اصطلاح متضاد را فقط برای زوجهای درجهبندی ناپذیر بهکار میبرند.

 

فرهنگ فارسی

پذیرفتن، دربرداشتن، شامل بودن
۱ -( مصدر ) در برداشتن شامل بودن در ضمن داشتن . ۲ -( اسم ) شمول . جمع : تضمنات .

فرهنگ معین

(تَ ضَ مُّ ) [ ع . ] (مص ل . ) در برداشتن ، شامل بودن .

فرهنگ عمید

۱. چیزی را جزء خود درآوردن، دربرداشتن، شامل بودن.
۲. پذیرفتن.

دانشنامه عمومی

در کاربردشناسی، زیررشته ای از زبان شناسی، تضمن (انگلیسی: Implicature) چیزی ست که گوینده با یک گفته، بدون بیان عینی، القا یا به شکل ضمنی اظهار می کند. پل گرایس، فیلسوف بریتانیایی، این اصطلاح را در سال ۱۹۷۵ ابداع کرد.
دلالت تضمن
بدین شکل است که لفظ فقط بر جزء یا قسمتی از معنای موضوع له (معنایی که لفظ اولاً و اساساً برای آن وضع شده است) دلالت میکند.
مثلاً، کسی کلمة کتاب را بهکار ببرد و منظورش، تنها جلد کتاب باشد یا هنگام کسوف جزئی بگوییم: «خورشید گرفت» که مقصود، قسمتی از قرص خورشید است نه تمام آن، یا دیوار خانة کسی خراب شده باشد و او بگوید: «خانهام خراب شد.» چنانکه میدانیم، لفظ خانه اساساً برای تمام خانه وضع شده و مراد اصلی از این لفظ، فقط حیاط یا فقط اتاقهای آن نیست، بلکه کلمة خانه بر تمام حیاط و اتاقها و در و پنجره و… دلالت دارد اما در این مثال، شخص لفظ خانه را در معنایی بهکار برده که فقط دربردارنده جزئی از معنای اصلی کلمة خانه است (چرا که مقصود وی فقط دیوار خانه است).
یکی از کلمات زیر مجموعه دیگری باشد
فصل و خرداد
ماهی و دریا
قرمز و رنگ
تضمّن یا شمول معنایی (همپوشی)
رابطة بین دو واژه که در آن معنای یکی از واژهها معنای واژة دیگر را در برمیگیرد؛ برای مثال؛ واژههای «حیوان و سگ» اینگونه به هم مربوط میشوند که «سگ» به نوعی از «حیوان» دلالت دارد و حیوان یک اصطلاح عمومی است که «سگ» و دیگر حیوانات را در برمیگیرد. در این مثال، «سگ» را «معنا شمول» (hyponymy) و اصطلاح عمومی «حیوان» را «مافوق» (super ordinate) مینامند. اصطلاح «مافوق» میتواند معناشمولهای زیادی داشته باشد.
معنای کلمات را میتوان به صورت ترکیب مشخصهها یا مؤلفههای معنایی توصیف کرد. برای نمونه، مؤلفههای «+ مرد» و «+ بزرگ» جزئی از معنای «پدر»ند؛ هرچند مؤلفههای دیگری را نیز باید به آنها اضافه کرد.
رابطه ای بین کلمات است به معنی آنکه یکیشان شامل دیگر شود مثل
موز و میوه
رنگ و سبز
پیاز و گیاه

 

پیام بگذارید