پرش لینک ها

سبک دلبستگی ذهن آگاهی با عزت نفس

به این صفحه امتیاز دهید

در این مقاله سبک دلبستگی ذهن آگاهی با عزت نفس را مورد بررسی قرار می دهیم. تا انتهای این مقاله در سایت راهبران فردا همراه ما باشید و نظرات و سؤالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ذهن آگاهی چیست؟

ذهن آگاهی به عنوان نوعی ظرفیت یا توانایی ذاتی بشر در نظر گرفته می شود گرچه میتوان آن را از طریق طیفی از تمرینها مانند مدیتیشن و مداخالتی مانند ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس کابات زین افزایش داد.

به نظر بائر ذهن آگاهی را می توان  به عنوان یک شیوه «فهمیدن» توصیف کرد که مستلزم درک کردن احساسات شخصی است. این کار باهماهنگ شدن تجربه لحظه به لحظه و ارائه بینش مستقیم در مورد نقش ذهن در ایجاد دلواپسی های بی مورد، که در نتیجه این دلواپسی ها مسئولیت پذیری نیز کاهش می یابد، انجام می شود .(سیگل)،

سبک دلبستگی ذهن آگاهی با عزت نفس

انجام تمرینات ذهن آگاهی موجب رشد عوامل مختلف ذهن آگاهی مانند مشاهده، غیرقضاوتی بودن، غیرواکنشی بودن، و عمل توأم با هوشیاری می شود. رشد این عوامل خود موجب سازگاری و درنتیجه سالمت روان فرد می شود. در حقیقت وقتی ذهن آگاهی افزایش می یابد توانایی افراد برای عقب ایستادن و مشاهده کردن حالتهایی چون اضطراب افزایش می یابد، در نتیجه می توان خود را از الگوهای رفتاری خودکار رها نمود و بوسیله درک و دریافت مجدد، دیگر
با حالت هایی مثل اضطراب و ترس کنترل نشد، بلکه از اطالعات برخواسته از این حالت ها استفاده کرد و با هیجانات همراه بود (شاپیرو،کارسون، استین و فریدمن، 2006 )و در نتیجه سازگاری و سالمت روان را افزایش داد.(سبک دلبستگی ذهن آگاهی با عزت نفس)

از جمله محدودیت هایی که در این نوع پژوهش با آن مواجه بوده اند، محدودیت در تعمیم نتایج، به دلیل محدود بودن جامعه و نمونه و اجرای اثربخشی آموزشدر قشرها و شهرهای دیگرها بر روی یک جنس بود. پیشنهاد می شود چنین پژوهش هایی برای نمونه هایی با تعداد و حجم بیشتر، ودپیشنهاد میشود در تحقیقات آتی، استفاده از آموزش مهارت انجام شود تا امکان دستیابی به یک نتیجه مورد اطمینان تر افزایش یابد.
های ذهن آگاهی برای افزایش سازگاری و سالمت روان دانشآموزان پسر نیز انجام شود. پیشنهاد میشود برای باال بردن سازگاری آموزشیو عاطفی همزمان با دانش آموزان، آموزش مهارت های ذهن آگاهی برای خانوادهها و مسئوالن آموزشی نیز اجرا شود.(سبک دلبستگی ذهن آگاهی با عزت نفس)
پیشنهاد می شود سازمان آموزش و پرورش، آموزش مهارت های ذهن آگاهی را توسط مشاوران مجرب در کلاسهای برنامه ریزی و مهارتهای زندگی برای دانش آموزان اجرا نمایند. با توجه به اینکه نوجوانان در این سن بیشتر جذب گروه همسالان می شوند، بنابراین پیشنهاد می شود که آموزش گروهی در کلیه مدارس و مراکز آموزشی استان اجرا شود. به مدیران پیشنهاد میشود که از افراد متخصصدر زمینه آموزش مهارت های ذهن آگاهی جهت آموزش خانوادهها استفاده نمایند تا بدین صورت بتوانند سازگاری عاطفی دانش آموزان را با خانواده هایشان نیز افزایش دهند.

سبک دلبستگی ذهن آگاهی با عزت نفس

پیام بگذارید